top of page
גשר מזרחי כביש 431 מודיעין

סוג העבודה:

ניהול התכנון והביצוע של גשר באורך 180 מטר, במפתחים של 48 - 75 - 48 מטר וברוחב של 17 מטר הבנוי בשיטת המקטעים בהרכבה מאוזנת, עמודים בגובה 15 מטר.

הגוף המזמין:

משרד הבינוי והשיכון

אדריכל הפיתוח:

אדריכלות: ספדיה אדריכלים  |  קונסטרוקציה: ירון גוטליב

סיום הפרוייקט:

2004

bottom of page