top of page

לפרטים על מכרז 9941/2020 טבלת השוואות לחצו כאן

לפרטים על מכרז 9952/2020 - יוקנעם שער הגיא שלב ב' לחצו כאן

לפרטים על מכרז 9911/2020 - מזרעה שכ׳ צפונית חלק מזרחי - עבודות פיתוח שלב א׳2 לחצו כאן

למכתב הבהרה ואישור קיום ביטוחים מעודכן לחצו כאן

לפרטים על מסמכי מכרז 9940/2020 שעב, טבלת השוואת הצעות לחצו כאן

לפרטים על מכרז מזרעה שלב א' חלק מזרחי מס' 9911/2020 לחצו כאן

לפרטים על מכרז 9918 - ביצוע שלב א׳ - הר יונה ד לחצו כאן

לפרטים על מכרז 9932/2020 ע"ע וקירות תומכי שבצ"ים שכונה ד'4 לחצו כאן

לפרטים על חוברת המכרז 9932/2020 שכונה ד'4 לחצו כאן

לפרטים על טבלת השוואות- מכרז 9947/2020 לחצו כאן

לפרטים על מכרז 9932/2020 שכונה ד׳4 לחצו כאן

לפרטים על טבלת השוואות- מכרז 9932/2020 לחצו כאן

לפרטים על מכרז מס' 5508/2020 מתחם 10 עראבה - ביצוע עבודות פיתוח לחצו כאן

לפרטים על מכרז 9949-2021 עבודות פיתוח שלב ב' ביפיע שכונה דרומית לחצו כאן

לפרטים על פרוטוקול סיור קבלנים- עראבה מכרז 5508/2020 לחצו כאן

לפרטים על הבהרה מס' 2- למכרז 5508/2020 שכונה 10 עראבה לחצו כאן

לפרטים על הבהרה מס' 1 - מכרז 9949/2021- ביצוע עבודות פיתוח שלב ב'- יפיע לחצו כאן

לפרטים על מכרז 9954/2020 – יוקנעם שער הגיא – קיר אקוסטי לחצו כאן

לפרטים על מכרז 9961/2021 – מבני ציבור – ג'אסר א זרקא לחצו כאן

לפרטים על פרסום מכרז- 9966/2021 שצ"פים שלב ב' שכונה ד'3 לחצו כאן

לפרטים על פרסום מכרז 9966/2021 שצ"פים מנה ב'  לחצו כאן

לפרטים על פרסום מכרז 9949/2021- ביצוע עבודות פיתוח שלב ב'- יפיע לחצו כאן

לפרטים על פרסום מכרז 9953/2020 - יוקנעם שער הגיא - חיבור לכביש 672 לחצו כאן

לפרטים על פרסום מכרז 9945/2020 - מג'אר הר חזון תב"ע חדשה לחצו כאן

לפרטים על פרסום הבהרה למכרז 9954/2020  יוקנעם שער הגיא – קיר אקוסטי לחצו כאן

לפרטים על פרסום הבהרה מס 1- דחיית מועד הגשת מכרז 9966-2021 שכונה ד3 לחצו כאן

לפרטים על פרסום טבלת השוואת הצעות מכרז 9949-2021 לחצו כאן

לפרטים על פרסום מסמך הבהרה למכרז 9953/220 – יוקנעם שער הגיא – חיבור לכביש 672 לחצו כאן

לפרטים על פרסום מסמך הבהרה למכרז 9954/2020 - יוקנעם שער הגיא - קיר אקוסטי - טבלת השוואה לחצו כאן

לפרטים על פרסום מסמך טבלת השואות לאתר- מכרז 9966 לחצו כאן

לפרטים על פרסום מכרז 9953/2020 יוקנעם שער הגיא – חיבור לכביש 672 - טבלת השוואה לחצו כאן

לפרטים על פרסום מכרז 9945/2020 מג'אר הר חזון תב"ע חדשה - טבלת השוואה לחצו כאן

לפרטים על פרסום מכרז 9958/2021 שכונה ד'2 לחצו כאן 

לפרטים על פרסום מכרז 9964/2001 שכונה ד'1 לחצו כאן

לפרטים על הבהרה מס' 1 למכרז 9958/2021 שכונה ד'2 לחצו כאן

לפרטים על פרסום עבור מכרז 9971/2021 שכונה ד'4 רמת בית שמש לחצו כאן

לפרטים על פרסום עבור מכרז 9971/2021  לחצו כאן

לפרטים על פרסום עבור קאסר אסר -מכרז השלמות 7031/2021 - חוברת מכרז והודעת פרסום לחצו כאן

לפרטים על פרסום מכרז 9972/2021 – עבודות עפר וקירות תומכים במגרשים למבני ציבור – קאנטרי רמות לחצו כאן

לפרטים על פרסום מכרז רהט כביש 20 9974/2021 לחצו כאן

לפרטים על פרסום הבהרה מס' 2- מכרז 9958/2021 שצ"פים מנה ג' שכונה ד'2 לחצו כאן

מכרז 9962/2020 – מזרעה שכ' צפונית – עבודות פיתוח שלב ב' – חלק מערבי לחצו כאן

9979/2021 - פיתוח שכונת אורות קריית מלאכי לחצו כאן

מכרז 9956/2021- שצ"פים מנה א' - שכונה ד-4י לחצו כאן

מכרז 9980/2021- מכחול אבו רביע ואל באט  לחצו כאן

מכרז 9962/2021 – מזרעה חלק מערבי – עבודות פיתוח שלב ב'- טבלת השוואה לחצו כאן

מכרז 7032-2021 אום בטין גשר נחל חברון לחצו כאן

לפרטים על פרסום עבור מכרז 9971/2021  לחצו כאן

הבהרה מס' 3- שאלות ותשובות הבהרה למכרז 9956-2021 שכונה ד'4 לחצו כאן

לפרטים על פרסום עבור מכרז 9971/2021  לחצו כאן

טבלת השוואת הצעות מכרז 9981/2022 שריד שלב ג'  לחצו כאן

מכרז 9978/2021 - פקיעין אונה מערבית - עבודות פיתוח שלב ב' לחצו כאן

מכרז 9981/2022 מגדל העמק שריד - עבודות פיתוח סופי שלב ג' לחצו כאן

מכרז 9962/2021 – מזרעה חלק מערבי – עבודות פיתוח שלב ב'- טבלת השוואה מעודכנת לחצו כאן

מכרז 7033/2022 - רהט -  מס 12,13,14' לחצו כאן

מכרז 7034/2022 - רהט דרום מתחם 10 תשתיות פיתוח שלב א  לחצו כאן

מכרז 9967/2021 – יוקנעם גבעת השיטה – עבודות פיתוח שלב ב'- טבלת השוואה

מכרז 9950/2020 - ראמה שכ' חיילים משוחררים – קירות תומכים' לחצו כאן

מכרז 9981/2022 -  הבהרות למכרז

מכרז 9984-2022 אום בטין פריצת דרכים -  לחצו כאן

מכרז 7035.2022 הסדרת נחלים אום בטין -  לחצו כאן

מכרז 9950/2020– ראמה – עבודות פיתוח שלב א'2 - טבלת השוואה:  לחצו כאן

מכרז 7035/2022 - פרוטקול סיור קבלנים הסדרת נחלים אום בטין רוש וליקית 7035/2022  לחצו כאן

מכרז 9973-2022 - קובצי תכניות_לחצו כאן

מכרז 9973/2022 - ביצוע השלמות פיתוח שלב ג' אתר רמת בית שמש ד'2_לחצו כאן

מכרז 9963/2021 מזרעה שכ' צפונית – מכרז גשר רכב_לחצו כאן

מכרז 9994/2022 סלעית ירוחם - חוברת מכרז ותוכניות_לחצו כאן

מכרז 9982/2022 - שכונת מורדות מערביים אבו גוש לחצו כאן
מכרז 7036/2022‎‎ - רהט 11 עבודות תשתיות ופיתוח _לחצו כאן
מכרז אבו גוש מורדות מערביים - פרוטוקול מפגש מציעים _לחצו כאן
מכרז 9997/2022 ירכא שכ' חיילים משוחררים – השלמות שלב ב'_לחצו כאן
מכרז 5511-2022 טורעאן שכ' הרכס שלב ג' – ביצוע עבודות פיתוח מדרכות ותאורה לחצו כאן
מכרז 5510-2022 שפרעם מזרח – ביצוע עבודות עפר וקירות תומכים לחצו כאן
bottom of page