top of page
עמק 13 יצחק רבין מודיעין

סוג העבודה:

פארק הממוקם לאורך רחוב יצחק רבין ומהווה שדרה ירוקה בין שכונת משואה לשכונת השבטים.

הגוף המזמין:

משרד הבינוי והשיכון

אדריכל הפיתוח:

עופר מרגלית

סיום הפרוייקט:

2008

bottom of page