top of page

השירותים שלנו

מכלול השירותים בתחומי ניהול, תכנון, תיאום ופיקוח

להלן פירוט השירותים הניתנים על ידינו, לפי החלטת המזמין ומהווים חלק רוטיני מתפקידנו בניהול הפרויקטים המבוצעים באמצעותנו:

3. בקרה ממוחשבת

מעקב אחר תאום תכנון הפרויקט.

מעקב אחר תהליכי ביצוע הפרויקט.

לוח זמנים והחלטות. (גנט ופרט)

כתבי כמויות.

מעקב אחר ערבויות קבלנים.

חשבונות חלקיים וסופיים של קבלנים וספקים.

דיווח תקציבי. (בוצע - שוטף - חוזי)

2. שלב קדם הבניה

תחקיר הנדסי - כלכלי של הפרויקט.

טיפול בבדיקות שטח (קרקע, משק תת קרקעי וכו') ומדידות.

הכנת פרוגרמה לתכנון, כולל מפרט טכני מנחה ותקציב יעד.

הכנת הסכמים עם כל צוות התכנון (אדריכל ויועצים).

ריכוז ותיאום צוות התכנון.

טיפול ואחריות להשגת היתרי בניה ורישיונות.

אומדנים כספיים מנחים ולוחות זמנים למעקב שוטף.

חלוקת עבודה אופטימלית בין קבלנים, קבלני משנה וספקים תוך חסכון אחוזי הקבלן הראשי.

הכנת המכרזים לביצוע, כולל מפרטים טכניים וכתבי כמויות.

ניתוח והמלצות על תוצאות המכרזים.

הכנת הסכמים עם קבלנים, קבלני משנה וספקים.

1. שלב היזום

תחקיר שמאי - כלכלי של הפרויקט.

סקר כדאיות להקמת הפרויקט.

בדיקת החלופות למימון הפרויקט.

הכנת מכרזים בין יזמים להקמת הפרויקט בעסקת קומבינציה או בעסקת מימון אחרת.

השוואת הצעות מכרז בין יזמים.

ניתוח והמלצות למזמין בדבר העסקה הכדאית.

הכנת הפרק ההנדסי - כלכלי - שמאי להסכם ביצוע העסקה.

6. שלב האכלוס

טיפול בקבלת תעודות גמר.

עזרה באכלוס הפרויקט במועד האופטימלי.

אחריות וביטוח מקצועי

5. שלב הבניה

פיקוח צמוד באתר.

בקרת איכות במקום ייצור חומרי הבניה.

תיאום ביצוע עם צוות התכנון, הקבלנים, קבלני המשנה והספקים.

דוחות שבועיים וחודשיים.

ניתוח סטיות עלות ולוח זמנים ואמצעים לתיקונן.

הבטחת תקני בטיחות ובטחון.

עריכת דוחות קבלה ראשוניים.

עריכת דוחות קבלה / מסירה סופיים יחד עם צוות התכנון.

מעקב אחר ביצוע תיקונים ומסירת הנכס למזמין.

4. מעקב פיננסי

ניהול תזרים מזומנים.

ניתוחים כלכליים שוטפים.

חישובי ריבית ותשלומי החזר הלוואות הבניה והפיתוח.

דו"ח לבנק / לגוף המממן.

חברתנו תמציא לכם פוליסת אחריות מקצועית אשר תכסה את כל השירותים המקצועיים במסגרת ניהול הפרויקט.

חברתנו מבטחת את צוות עובדיה ואת צד ג' בהתאם לדרישות החוק הישראלי.

bottom of page