top of page

המכרזים שלנו

תוצאות / פרסום מכרזים

כאן תוכלו למצוא את תוצאות מכרזי הפיתוח והתשתית שמפרסם משרד הבינוי והשיכון/רשות מקרקעי ישראל.

המידע מובא לשירות הציבור ואינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרז רהט 10
השלמות עבודות

פיתוח 10031/20231
לחצו כאן

 

מכרז 10029/2023
עראבה שכ' 10
- נוסח פרסום 2
_
לחצו כאן 

מכרז 10001/2022
קאנטרי רמות_לחצו כאן

 פרסום מכרז  
10022-2023
_לחצו כאן

מכרז עבודות עפר מרעית פרפר קריות צפונית 165 והנחל_לחצו כאן 

מכרז 10029/2023 עראבה
שכ' 10_לחצו כאן

מכרז 10029/2023 עראבה שכ' 10 - מכתב הבהרה מס' 3‏ _לחצו כאן

מכרז חברה מנהלת - משרד הבינוי והשיכון - 10026-2023 - השלמות פיתוח ד'4 בית שמש‏ _לחצו כאן

פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 10031-2023_לחצו כאן 

מכרז 10029/2023 עראבה שכ' 10 - מכתב הבהרה מס'-4
לחצו כאן

מכרז 10025/2023 פקיעין אונה מזרחית, עבודות שלב א' 2 _לחצו כאן

מכרז 10029-2023 עראבה שכ' 10 - ביצוע השלמות שלב א'
 _לחצו כאן

פרוטוקול סיור קבלנים 10252/2023 ע"ע פרפר קריות צפונית 165 והנחל

לחצו כאן

מכרז 10025/2023 פקיעין אונה מזרחית, עבודות שלב א' 2 - מכתב הבהרה מס' 1
לחצו כאן

מכרז 10026-2023 מיום 07.08.23 _ פרוטוקול החלטה
לחצו כאן

מכרז 10025/2023 טבלת השוואות  פקיעין שכ' דרומית אונה מזרחית - עבודות פיתוח שלב א'2
לחצו כאן

 מכרז 9969/2023 – ראמה שכ' חיילים משוחררים – עבודות פיתוח שלב ב'
_לחצו כאן

מכרז 9970/2021 מזרעה שכ' צפונית - מכרז מאוחד
_לחצו כאן

מכרז 10029/2023 עראבה שכ' 10 - השלמות שלב א' - טבלת השוואת הצעות
 _לחצו כאן

רהט 13,14 - מכרז תשתיות שלב א' 10030-2023
_לחצו כאן

bottom of page